4- درز انقطاع

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
4- درز انقطاع تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 4- درز انقطاع
: درز انقطاع به فاصله حداقل 10 میلیمتر در محل اتصال به ستون و سقف و همچنین هز 6 متر طول دیوار حداقل یک درز ایجاد گردد . افزایش فاصله ی درز با توجه به تجارب طراح و رفتار سازه پیش بینی شود . همچنین درزهای ایجاد شده با مصالح نرم پر شود. ( طبق بند 2-5-5 آیین نامه زلزله 2800 تغییر مکان نسبی در هنگام زلزله 0.005 ارتفاع طبقه بیشتر نباشد ) .
تعداد نمایش : 602 <<بازگشت