6- مهار بازشوها و نعل درگاهها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
6- مهار بازشوها و نعل درگاهها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 6- مهار بازشوها و نعل درگاهها
: بازشوها و نعل درگاهها به طور مستقیم به سازه مهار گردد، تا وزن بازشو و نعل درگاه به بلوک ها تحمیل نگردد.
تعداد نمایش : 537 <<بازگشت